Blue Flower

PLATELIŲ KRAŠTO LEGENDOS, PADAVIMAI IR LANKYTINOS VIETOS

 (Parengta pagal Juozą Mickevičių)

 


Plateliai ir jo apylinkės garsios ir čia gyvenusiais, dirbusiais žmonėmis. Vienas iš jų – kraštotyrininkas, muziejininkas Juozas Mickevičius, kuris labai mėgo Platelių krašto apylinkes ir daugelį metų tyrinėjo vienas iš žymiausių Žemaitijos istorikų ir muziejininkų Juozas Mickevičius.

 

1940 m. pirmajame žurnalo „Gimtasai kraštas” numeryje Juozas Mickevičius išspausdino studiją „Platelių apylinkių geografinė būklė”, kuri savo vertės ji neprarado iki šiol. Čia pateikta išsami informacija apie visus Platelių apylinkių žymiausius gamtos paminklus. Itin vertinga ir kraštotyrinė medžiaga: surašyti visi vietovardžiai, žymiausi padavimai apie Platelių ežerą.

Publikacijos pradžioje autorius su nostalgija rašo:

„Senovėje garsios buvo Platelių apylinkės. Bet dabar iš to garso tik apylinkių vardai, padavimai ir senuose dokumentuose žinios teliko. Nebeaidi jau Platelių, Mikytų pilyse trimito garsai, nebeliepsnoja pilių bokštuose ugnis, kviesdama narsiuosius žemaičius karius į karą, nebeskamba žemaičių didikų medžioklės ragai ir skalikų balsai po miškus. Iš minėtų pilių tik vienos Platelių pilies pamatų griuvėsiai tėra likę, bet ir tie jau baigia sunykti. Nyksta ir daina, senovinė tautosaka, senovės tipo pastatai, etnografinė medžiaga ir senoviniai žemaičių tautiniai papročiai. Nyksta miškai ir juose buvę žvėrys bei paukščiai. Nyksta balos ir pelkės. (...) Nebe tas jau ir žemaitis, kuris kitados taip narsiai gynė savo tėvynę ir priešinosi svetimųjų priespaudai. Mažiau begalvoja ir bekalba apie savo krašto praeitį, apie savo senolių didžius žygius, o susimąstęs, be dainos dirba savo kasdienį darbą. Tik tie patys ežerai ežerėliai tebebanguoja, tos pačios didesniosios upės tebeteka per Platelių apylinkes. (...) Platelių apylinkės - gražiausios visoje Žemaičių žemėje. Tai tikra Žemaičių Šveicarija. (...) Savo gražumu Platelių apylinkės prilygsta garsiajai Dainavai.”