Ekologiškas Kempingas

El. paštas Spausdinti PDF

Žemaičių Kalvarijos atlaidai 2010 

 

zemaiciu kalvarijos atlaidai
 

 

Lie­pos 1 d. At­lai­dų iš­va­ka­rės

16 val. - šv. mi­šios Pa­nų kal­ne. Da­ly­vau­ja Ma­ri­jos le­gio­no na­riai. Po šv. mi­šių - mal­din­ga ei­se­na į Že­mai­čių Kal­va­ri­ją.
19 val. - Miš­pa­rai ba­zi­li­ko­je. Bus mel­džia­ma­si už vai­kus ir jiems tei­kia­mas pa­lai­mi­ni­mas. Eu­cha­ris­ti­nė pro­ce­si­ja ap­link ba­zi­li­ką. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Bo­ru­ta SJ.

 

Lie­pos 2 d. Že­mai­čių Kal­va­ri­jos de­ka­na­to die­na. Mal­dų už Ca­ri­tas or­ga­ni­za­ci­ją, „Mal­tos“ or­di­ną, me­di­ci­nos dar­buo­to­jus bei li­go­nius die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Iva­naus­kas.
Lie­pos 3 d. Gargž­dų de­ka­na­to die­na. Mal­dų už jau­nas šei­mas die­na. Va­ka­ras – jau­ni­mui. 19 val. šv. mi­šios, po jų – pro­ce­si­ja į Kal­nus. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Kau­nec­kas.
Lie­pos 4 d. Klai­pė­dos de­ka­na­to die­na. Pag­rin­di­nė at­lai­dų die­na – Di­džio­ji Kal­va­ri­ja. Mal­dų už šei­mas ir pa­ra­pi­ji­nes bend­ruo­me­nes die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas A. Po­niš­kai­tis.
Lie­pos 5 d. Ši­la­lės de­ka­na­to die­na. Mal­dų už Lie­tu­vos kai­mą, žem­dir­bius ir blai­vy­bę die­na. Da­ly­vaus ar­ki­vys­ku­pas S. Tam­ke­vi­čius SJ.
Lie­pos 6 d. Ma­žei­kių de­ka­na­to die­na. Mal­dų už krikš­čio­niš­ką Tė­vy­nės Lie­tu­vos da­bar­tį ir atei­tį bei jos dva­si­nį at­gi­mi­mą die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Tu­nai­tis.
Lie­pos 7 d. Ak­me­nės de­ka­na­to die­na. Mal­dų už ku­ni­gus ir mi­nist­ran­tus die­na. Mel­džia­ma­si už pa­šau­ki­mus ir ku­ni­gų šven­tė­ji­mą. Da­ly­vaus vys­ku­pas R. Nor­vi­la.
Lie­pos 8 d. Pa­lan­gos de­ka­na­to die­na. Mal­dų už ti­ky­bos mo­ky­to­jus, ka­te­che­tus, pe­da­go­gus ir vi­sus švie­ti­mo dar­buo­to­jus die­na. Mi­ni­mas ti­ky­bos mo­ky­mo Lie­tu­vo­je 20-me­tis. Da­ly­vaus Apaš­ta­li­nis nun­ci­jus ar­ki­vys­ku­pas Lui­gi Bo­naz­zi.
Lie­pos 9 d. Tau­ra­gės de­ka­na­to die­na. Mal­dų už po­li­ci­ją, sa­vi­val­dy­bių va­do­vus ir dar­buo­to­jus die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas E. Bar­tu­lis.
Lie­pos 10 d. Skuo­do de­ka­na­to die­na. Mal­dų už vers­li­nin­kus ir pra­mo­ni­nin­kus die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Ma­tu­lai­tis.
Lie­pos 11 d. Ši­lu­tės de­ka­na­to die­na. Mal­dų už pri­klau­so­my­bių var­gi­na­mus ir su jo­mis ko­vo­jan­čius žmo­nes die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Že­mai­tis MIC.
Lie­pos 12 d. Tel­šių de­ka­na­to die­na. Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ir vi­sų pa­ra­pi­jų die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Bo­ru­ta SJ.

 


Iš­kil­mės ir šven­tės Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jo­je:

Pir­mo­ji Šv. Ko­mu­ni­ja:
Bir­že­lio 19 d. 18 val., bir­že­lio 20 d. 11 val.
Sut­vir­ti­ni­mo sak­ra­men­tas tei­kia­mas:
Lie­pos 16 d. 15 ir 18 val., lie­pos 17 d. 12 ir 15 val.
Re­pe­ti­ci­jos prieš Sut­vir­ti­ni­mo sak­ra­men­to tei­ki­mą:
Lie­pos 13 d.: I gru­pė – 9.30 val., II gr. – 10.30 val., III gr. – 15.30 val., IV gr. – 16.30 val.
Ti­tu­li­niai Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo at­lai­dai bir­že­lio 24 d.:
šv. mi­šios 8, 10, 12 ir 18 val.

Atnaujinta ( Pirmadienis, 21 Birželis 2010 19:01 )  

Prisijunk prie Kempingo

Ekologiškas Kempingas on Facebook

Kempingo kontaktai

Norite paklausiti? O gal rezervuoti vietą?
  • Adresas: Plungės raj. Platelių sen. Virkšų km.

Kodel rinktis mus?

Nemokamas ekologiškas kempingas 

Žemaitijos Nacionaliniame parke nesame vienintelis kempingas, tačiau visada garantuojame, kad apsistoję pas mus patirsite didžiausius įspūdžius kokius tik įmanoma patiri poilsiaujant gamtoje. Keletas mus išskiriančių privalumų:

  1. Pas mus visada švaru ir įpatingai ramu
  2. Nemokama Elektra, WC, geriamas vanduo
  3. Kempinge yra karšto vandens kubilas
  4. Nemokamai galima naudotis valtimi (nauja valtis nuomojama)
  5. Naujai įrengtas tualetas, stalai ir t.t pastatytas naujas tiltas
  6. Smagus nusileidimas kabančiu lynu (nemokamai)
  7. Ruošiama tinklinio aikštelė, plečiama infrastruktūra