Blue Flower


Kaip ir aną vasarą, taip ir šią!!!

1 para kempinge kainuos tik 35 Lt / 10 EUR*

*Mokestis taikomas vienam automobiliui, nemokant papildomai už žmonės ar palapines darbo dienomis (pirmadieniais-  ketvirtadieniais)

 

Žemaičių Kalvarija

 

Žemaičių Kalvarijos miestelis yra Plungės rajone prie Mažeikių – Tauragės plento. Lengviausiai šis garsus miestelis pasiekiamas vykstant iš Plungės, Mažeikių ar Telšių. Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilika priklauso Telšių vyskupijos Plungės dekanatui. Žemaičių Kalvarija – pagrindinė Telšių vyskupijos Šventovė ir piligrimystės vieta.
 
zemaiciu kalvarija
 

Žemaičių Kalvarijos Istorija 
Gardai (Gardės) ( vėliau Žemaičių Kalvarija) rašytiniuose istorijos šaltiniuose pirmąkart paminėti 1253 m. Miestelis įsikūręs nuo seno apgyventoje vietovėje, kurioje stūkso piliakalnis – Šv. Jono kalnas. Varduvos upelio dešiniajame krante, jo santakoje su Pagardeniu (vėliau Cedronu) stovėjo kuršių pilis, o jos papėdėje buvo įsikūrusi gyvenvietė. Ši gyvenvietė, 1417 m. įkūrus Žemaičių vyskupiją, kaip ir netoliese esantys Alsėdžiai, buvo atiduota Žemaičių vyskupo nuosavybėn. XVI a. pabaigoje buvusios gynybinės pilies vietoje pastatyta Šv. Jono Krikštytojo koplyčia. 1619 m. Žemaičių vyskupas St. Kiška prie šios koplyčios įsteigė parapiją. 1637 m. į Gardus vyskupo Jurgio Tiškevičiaus kvietimu atvyksta dominikonai, kuriems pavedama rūpintis parapija. 1639 m. Garduose įsteigiamas dvidešimties stočių Kryžiaus kelias. 1644 m. Kryžiaus kelio koplyčioms – Kalvarijoms popiežius Urbonas VIII suteikia visuotinius atlaidus. XVII a. pirmojoje pusėje į Gardus iš Romos pargabentas Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslas Lietuvoje ir už jos ribų ima garsėti stebuklingomis malonėmis. Plūstantys maldininkai į Kalvarijas nulėmė naujo pavadinimo šiai vietovei atsiradimą – vyskupas Jurgis Tiškevičius maldininkų pamėgtą vietą pavadino Naująja Jeruzale, tačiau, šiam vardui neprigijus, ilgainiui ji imta vadinti Žemaičių Kalvarija.

Garsioji Žemaičių Kalvarijos šventovė tapo Vakarų Lietuvos piligrimų centru ir tokiu išlieka iki šiandien. 1988 m. gegužės 6 d. popiežius Jonas Paulius II Žemaičių Kalvarijos bažnyčią pakėlė į bazilikų rangą. 2006 m. spalio 8 d. stebuklingasis Švč. M. Marijos paveikslas vainikuotas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis, jam suteiktas Krikščioniškųjų šeimų Karalienės titulas. 2007 m. Žemaičių Kalvarijos šventovė tapo vienu iš Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų. 

 

Ekologiško kempingo redakcija 

Informacijos šaltinis: zemaiciukalvarija.lt  

  

 Platelių plaukimo maratonas 

Platelių plaukimo maratonas, vykstantis Plateliuose šalia jachtklubo, jau pavadintas tarptautiniu. Jame nuolat dalyvauja daugiau, kaip 120 dalyvių ir tarp jų nemažas būrys užsieniečių, kuriems šis plaukimas būna lyg ypatinga treniruotė. Pavieniui yra startavę plaukikai iš JAV, Vokietijos, Baltarusijos, Rusijos ir t.t. Tačiau norint, kad jame dalyvautų daugiau plaukikų iš užsienio, reikia kur kas didesnės reklamos užsienio plaukikų tarpe. Maratonas vyksta paskutinį Liepos savaitgalį.

 

Plateliu plaukimo maratonas
 
 

Platelių plaukimo maratonas 2010 programa 

 Liepos 30d. penktadienis

16.30 - 17.30 Krepšinio 3x3 ir futbolo 3x3 dalyvių registracija

17.45 Krepšinis 3x3

18.30 Futbolas 3x3

20.00 Metimas "Šansas" iš aikštės vidurio

Futbolo kamuolio žongliravimo konkursas 

 

Liepos 31d. šeštadienis

10.30 - 12.30 Plaukimo maratonų dalyvių registracija

12.00 Masinis 100m plaukimas ir 300m plaukimas senjorams

12.40 Plaukimo maratonų atidarymas, dalyvių pristatymas

13.00 Didžiojo (3,5 km) ir mažojo (1,5 km) maratonų startas

13.15 Alaus statinės vandenyje nešimo varžybos

Virvės traukimo vandenyje varžybos 

14.30 "Didžiosios lenktynės" priemonėmis nepritaikytomis plaukti

16.00 Plaukimo maratono nugalėtojų apdovanojimas 

18.00 Vakaronė ir šventinis koncertas

 


 

Plateliu plaukimo maratonas 2
 
 

 

 Ekologiško kempingo redakcija   

Žemaičių Kalvarijos atlaidai 2010 

 

zemaiciu kalvarijos atlaidai
 

 

Lie­pos 1 d. At­lai­dų iš­va­ka­rės

16 val. - šv. mi­šios Pa­nų kal­ne. Da­ly­vau­ja Ma­ri­jos le­gio­no na­riai. Po šv. mi­šių - mal­din­ga ei­se­na į Že­mai­čių Kal­va­ri­ją.
19 val. - Miš­pa­rai ba­zi­li­ko­je. Bus mel­džia­ma­si už vai­kus ir jiems tei­kia­mas pa­lai­mi­ni­mas. Eu­cha­ris­ti­nė pro­ce­si­ja ap­link ba­zi­li­ką. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Bo­ru­ta SJ.

 

Lie­pos 2 d. Že­mai­čių Kal­va­ri­jos de­ka­na­to die­na. Mal­dų už Ca­ri­tas or­ga­ni­za­ci­ją, „Mal­tos“ or­di­ną, me­di­ci­nos dar­buo­to­jus bei li­go­nius die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Iva­naus­kas.
Lie­pos 3 d. Gargž­dų de­ka­na­to die­na. Mal­dų už jau­nas šei­mas die­na. Va­ka­ras – jau­ni­mui. 19 val. šv. mi­šios, po jų – pro­ce­si­ja į Kal­nus. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Kau­nec­kas.
Lie­pos 4 d. Klai­pė­dos de­ka­na­to die­na. Pag­rin­di­nė at­lai­dų die­na – Di­džio­ji Kal­va­ri­ja. Mal­dų už šei­mas ir pa­ra­pi­ji­nes bend­ruo­me­nes die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas A. Po­niš­kai­tis.
Lie­pos 5 d. Ši­la­lės de­ka­na­to die­na. Mal­dų už Lie­tu­vos kai­mą, žem­dir­bius ir blai­vy­bę die­na. Da­ly­vaus ar­ki­vys­ku­pas S. Tam­ke­vi­čius SJ.
Lie­pos 6 d. Ma­žei­kių de­ka­na­to die­na. Mal­dų už krikš­čio­niš­ką Tė­vy­nės Lie­tu­vos da­bar­tį ir atei­tį bei jos dva­si­nį at­gi­mi­mą die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Tu­nai­tis.
Lie­pos 7 d. Ak­me­nės de­ka­na­to die­na. Mal­dų už ku­ni­gus ir mi­nist­ran­tus die­na. Mel­džia­ma­si už pa­šau­ki­mus ir ku­ni­gų šven­tė­ji­mą. Da­ly­vaus vys­ku­pas R. Nor­vi­la.
Lie­pos 8 d. Pa­lan­gos de­ka­na­to die­na. Mal­dų už ti­ky­bos mo­ky­to­jus, ka­te­che­tus, pe­da­go­gus ir vi­sus švie­ti­mo dar­buo­to­jus die­na. Mi­ni­mas ti­ky­bos mo­ky­mo Lie­tu­vo­je 20-me­tis. Da­ly­vaus Apaš­ta­li­nis nun­ci­jus ar­ki­vys­ku­pas Lui­gi Bo­naz­zi.
Lie­pos 9 d. Tau­ra­gės de­ka­na­to die­na. Mal­dų už po­li­ci­ją, sa­vi­val­dy­bių va­do­vus ir dar­buo­to­jus die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas E. Bar­tu­lis.
Lie­pos 10 d. Skuo­do de­ka­na­to die­na. Mal­dų už vers­li­nin­kus ir pra­mo­ni­nin­kus die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Ma­tu­lai­tis.
Lie­pos 11 d. Ši­lu­tės de­ka­na­to die­na. Mal­dų už pri­klau­so­my­bių var­gi­na­mus ir su jo­mis ko­vo­jan­čius žmo­nes die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Že­mai­tis MIC.
Lie­pos 12 d. Tel­šių de­ka­na­to die­na. Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ir vi­sų pa­ra­pi­jų die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Bo­ru­ta SJ.

 


Iš­kil­mės ir šven­tės Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jo­je:

Pir­mo­ji Šv. Ko­mu­ni­ja:
Bir­že­lio 19 d. 18 val., bir­že­lio 20 d. 11 val.
Sut­vir­ti­ni­mo sak­ra­men­tas tei­kia­mas:
Lie­pos 16 d. 15 ir 18 val., lie­pos 17 d. 12 ir 15 val.
Re­pe­ti­ci­jos prieš Sut­vir­ti­ni­mo sak­ra­men­to tei­ki­mą:
Lie­pos 13 d.: I gru­pė – 9.30 val., II gr. – 10.30 val., III gr. – 15.30 val., IV gr. – 16.30 val.
Ti­tu­li­niai Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo at­lai­dai bir­že­lio 24 d.:
šv. mi­šios 8, 10, 12 ir 18 val.

 Platelių jachtklubas

 

Plateliu jachtklubas
 

 

1951 m. Plateliuose jachtklubą įsteigė Stanislovas Žukauskas.

Darbštus ir sumanus vaistininkas provizorius Stanislovas Žukauskas 1950 metais grįžęs iš tremties buvo paskirtas Platelių vaistinės vedėju .

 

Stanislovas Žukauskas garsėjo ir kaip didelis visuomenininkas, vandens sporto entuziastas, buvusios studentų korporacijos "Jūra" vadovas. 
Jis – žymaus rašytojo ir Anykščių vaistininko Antano Žukausko-Vienuolio sūnus.

 

plateliu jachtklubas

 

 

Ekologiško kempingo redakcija

Informacijos šaltinis: plateliujachtklubas.lt