Blue Flower

Žemaičių Kalvarijos atlaidai 2010 

 

zemaiciu kalvarijos atlaidai
 

 

Lie­pos 1 d. At­lai­dų iš­va­ka­rės

16 val. - šv. mi­šios Pa­nų kal­ne. Da­ly­vau­ja Ma­ri­jos le­gio­no na­riai. Po šv. mi­šių - mal­din­ga ei­se­na į Že­mai­čių Kal­va­ri­ją.
19 val. - Miš­pa­rai ba­zi­li­ko­je. Bus mel­džia­ma­si už vai­kus ir jiems tei­kia­mas pa­lai­mi­ni­mas. Eu­cha­ris­ti­nė pro­ce­si­ja ap­link ba­zi­li­ką. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Bo­ru­ta SJ.

 

Lie­pos 2 d. Že­mai­čių Kal­va­ri­jos de­ka­na­to die­na. Mal­dų už Ca­ri­tas or­ga­ni­za­ci­ją, „Mal­tos“ or­di­ną, me­di­ci­nos dar­buo­to­jus bei li­go­nius die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Iva­naus­kas.
Lie­pos 3 d. Gargž­dų de­ka­na­to die­na. Mal­dų už jau­nas šei­mas die­na. Va­ka­ras – jau­ni­mui. 19 val. šv. mi­šios, po jų – pro­ce­si­ja į Kal­nus. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Kau­nec­kas.
Lie­pos 4 d. Klai­pė­dos de­ka­na­to die­na. Pag­rin­di­nė at­lai­dų die­na – Di­džio­ji Kal­va­ri­ja. Mal­dų už šei­mas ir pa­ra­pi­ji­nes bend­ruo­me­nes die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas A. Po­niš­kai­tis.
Lie­pos 5 d. Ši­la­lės de­ka­na­to die­na. Mal­dų už Lie­tu­vos kai­mą, žem­dir­bius ir blai­vy­bę die­na. Da­ly­vaus ar­ki­vys­ku­pas S. Tam­ke­vi­čius SJ.
Lie­pos 6 d. Ma­žei­kių de­ka­na­to die­na. Mal­dų už krikš­čio­niš­ką Tė­vy­nės Lie­tu­vos da­bar­tį ir atei­tį bei jos dva­si­nį at­gi­mi­mą die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Tu­nai­tis.
Lie­pos 7 d. Ak­me­nės de­ka­na­to die­na. Mal­dų už ku­ni­gus ir mi­nist­ran­tus die­na. Mel­džia­ma­si už pa­šau­ki­mus ir ku­ni­gų šven­tė­ji­mą. Da­ly­vaus vys­ku­pas R. Nor­vi­la.
Lie­pos 8 d. Pa­lan­gos de­ka­na­to die­na. Mal­dų už ti­ky­bos mo­ky­to­jus, ka­te­che­tus, pe­da­go­gus ir vi­sus švie­ti­mo dar­buo­to­jus die­na. Mi­ni­mas ti­ky­bos mo­ky­mo Lie­tu­vo­je 20-me­tis. Da­ly­vaus Apaš­ta­li­nis nun­ci­jus ar­ki­vys­ku­pas Lui­gi Bo­naz­zi.
Lie­pos 9 d. Tau­ra­gės de­ka­na­to die­na. Mal­dų už po­li­ci­ją, sa­vi­val­dy­bių va­do­vus ir dar­buo­to­jus die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas E. Bar­tu­lis.
Lie­pos 10 d. Skuo­do de­ka­na­to die­na. Mal­dų už vers­li­nin­kus ir pra­mo­ni­nin­kus die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Ma­tu­lai­tis.
Lie­pos 11 d. Ši­lu­tės de­ka­na­to die­na. Mal­dų už pri­klau­so­my­bių var­gi­na­mus ir su jo­mis ko­vo­jan­čius žmo­nes die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Že­mai­tis MIC.
Lie­pos 12 d. Tel­šių de­ka­na­to die­na. Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ir vi­sų pa­ra­pi­jų die­na. Da­ly­vaus vys­ku­pas J. Bo­ru­ta SJ.

 


Iš­kil­mės ir šven­tės Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jo­je:

Pir­mo­ji Šv. Ko­mu­ni­ja:
Bir­že­lio 19 d. 18 val., bir­že­lio 20 d. 11 val.
Sut­vir­ti­ni­mo sak­ra­men­tas tei­kia­mas:
Lie­pos 16 d. 15 ir 18 val., lie­pos 17 d. 12 ir 15 val.
Re­pe­ti­ci­jos prieš Sut­vir­ti­ni­mo sak­ra­men­to tei­ki­mą:
Lie­pos 13 d.: I gru­pė – 9.30 val., II gr. – 10.30 val., III gr. – 15.30 val., IV gr. – 16.30 val.
Ti­tu­li­niai Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo at­lai­dai bir­že­lio 24 d.:
šv. mi­šios 8, 10, 12 ir 18 val.